Јавне набавке

Позив за подношење понуда у отвореном поступку ЈН – ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА

Врста поступка: отворени поступак

Предмет јавне набавке:

опште грађевински радови 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – Болнички кревети

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности .

Предмет јавне набавке: добра .

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 
Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.