Pozivi i konkursna dokumentacija

JNMV- TEKSTILNI PROIZVODI I POZAMANTERIJA

Datum objavljivanja:

28.03.2014.

 

Vrsta postupka:

Javna nabavka male vrednosti.

 

Predmet javne nabavke:

potrošni materijal (za obavljanje delatnosti, za održavanje objekata, kancelarijski i računarski materijal, sredstva za pranje i čišćenje, opšti sitni inventar, papirna konfekcija i sl.) 

 

Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, kompletnu dokumentaciju postupka možete preuzeti sa linka:

Javna nabavka.

Poziv za podnošenje ponuda u postuku JNMV – SANITETSKI MATERIJAL

Datum objavljivanja:

26.12.2013.

Vrsta postupka:

Javna nabavka male vrednosti.

 

Predmet javne nabavke:

potrošni materijal (za obavljanje delatnosti, za održavanje objekata, kancelarijski i računarski materijal, sredstva za pranje i čišćenje, opšti sitni inventar, papirna konfekcija i sl.) 

 

Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, kompletnu dokumentaciju postupka možete preuzeti sa linka:

Javna nabavka. 

 

Poziv za podnošenje ponuda u postuku JNMV – OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH GERONTOLOŠKOG CENTRA „SREM“ RUMA

Datum objavljivanja:

13.09.2013.

 

Vrsta postupka:

Javna nabavka male vrednosti.

 

Predmet javne nabavke:

finansijske usluge: usluge osiguranja; bankarske i investicione usluge (osim nabavki finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata i usluga Narodne banke Srbije) 

 

Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, kompletnu dokumentaciju postupka možete preuzeti sa linka:

Javna nabavka.