КOНКУРС ЗA ИЗБOР И ИMEНOВAНJE ДИРEКTOРA ГEРOНTOЛOШКOГ ЦEНTРA „СРEM“ РУMA, oбjaвљeн у днeвнoм листу „Днeвник“ дaнa 18.10.2017. гoдинe

На основу члана 133. Закона о социјалној заштити (“Сл.гласник Р Србије”, бр.24/2011) и чл. 23. и 34. Статута Геронтолошког центра “Срем” у Руми, Управни одбор Геронтолошког центра “Срем” у Руми на основу Одлуке бр. 06-735-2/2017 од 11.10.2017. године, расписује

К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА “СРЕМ” РУМА

Кандидат мора да испуњава следеће услове:

– високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука и најмање пет година радног искуства у струци, 

– да је кандидат држављанин Републике Србије; 

– да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за рад у установи социјалне заштите или за кривично дело које га чини неподобним за вршење функције, 

– да није под истрагом. 

Кандидат за директора Центра уз прописану конкурсну документацију подноси програм рада за мандатни период.

Избор и именовање се врши на период од 4 године. 

          Прописана документација:

1.пријава на конкурс, 

2.кратка биографија,

3. извод из матичне књиге рођених, или оверена копија извода,

4. уверење о држављанству, или оверена копија уверења,

5. оверен препис дипломе о завршеној школи, 

6.програм рада за мандатни период,  

7.потврда о радном искуству у струци, 

8.уверење да кандидат није осуђиван,

9.уверење да се против кандидата не води кривични поступак, односно да није поднет захтев за спровођење истраге или одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гони по службеној дужности.

Пријаве се подносе заједно са доказима о испуњавању услова, у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“, на адресу: 

Управни одбор Геронтолошког центра “Срем” Рума, 22400 Рума, Павловачка бр.126, са назнаком: „Конкурс за директора“. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Линк за преузимање документа о условима конкурса

http://gcsrem.co.rs/index.php/informacije/399-n-u-r-s-z-izb-r-i-i-n-v-nj-dir-r-g-r-n-l-sh-g-c-n-r-sr-ru