O nama

Službe

Služba socijalnog rada

{gallery orientation=vertical padding=15px bottom margin=15 slider:windowSize=“450px“}kapacitet/socsluzba{/gallery}

Poseban značaj u Ustanovi ima upravo ova služba, koja pruža usluge socijalnog rada, psihološku dijagnostiku i tretman kao i radno-okupacionu terapiju korisnika. 

Usluge stručnog socijalnog rada se pružaju  korisnicima Ustanove multidisciplinarno, angažovanjem dva  socijalna radnika, kao i jednog psihologa, putem individualnog ili grupnog socijalnog rada sa korisnicima. U ovoj službi takođe su angažovana i dva radno-okupaciona terapeuta.

Putem usluga stručnog socijalnog rada svakom korisniku se omogućuje uspešna adaptacija i integracija u novu socijalnu sredinu, poboljšava se komunikacija korisnika, rešavaju se njihove socijalne poteškoće i krizne situacije vezane za starost i starenje.

U okviru radno-okupacione terapije organizovan je rad u sekcijama kao što su hor, folklor, literarna sekcija, likovna sekcija a osim toga korisnici učestvuju u različitim društvenim igrama kao što su bingo, tombola, kviz, šah, domine i drugo. Organizuju se različite rekreativne aktivnosti, ekskurzije, posete pozorišnim i filmskim predstavama kao i aktivno učešće korisnika u svim društvenim manifestacijama u našem gradu.

Zdravstveno-higijenska služba

{gallery orientation=vertical padding=15px bottom_margin=15 slider:windowSize=“500px“}kapacitet/Zdravhigijena{/gallery}

Gerontološki centar “Srem” u Rumi ima 2 lekara, 18 medicinskih sestara, 2 fizioterapeuta, a kontinuirano se angažuju lekari specijalisti, fizijatar, internista, neuropsihijatara i stomatolog, u ovoj službi rade 33 negovateljice i 9 spremačica. 

Organizacija pružanja zdravstvene usluge i nege odvija se u sva tri objekta Ustanove, svaki od objekata raspolaže lekarskim ambulantama, a objekat “C” poseduje i stomatološku ordinaciju.

U dvorišnom delu i neposrednoj blizini objekta “B” nalazi se sala za fizikalnu rehabilitaciju korisnika.

Posebna pažnja se posvećuje pružanju usluga nege, lečenja i preventive a takođe i redovnim predavanjima iz oblasti zdravstvene zaštite. Medicinski i socijalni radnici Ustanove kontinuirano doprinose zdravstvenom obrazovanju korisnika i sagledavanju njihovih potreba koja neka zdravstvena stanja nalažu.

Ova služba ima veoma dobru saradnju sa Domom zdravlja u Rumi, što se naročito odnosi na Hitnu službu, a takođe je ostvarena kontinuirana saradnja sa Opštom bolnicom u Sremskoj Mitrovici.Posedujemo i vlastito sanitetsko vozilo koje je uvek u funkciji zdravstvenih potreba korisnika.

U okviru ove službe  posebna pažnja se posvećuje održavanju vrhunske higijene korisnika, njihove garderobe i soba, zajedničkih prostorija kao i dvorišnog prostora. Korisnicima je na raspolaganju frizerski salon.

Služba ishrane korisnika

{gallery orientation=vertical padding=15px bottom margin=15}kapacitet/sluzbaishrane{/gallery}

Služba ishrane raspolaže adekvatnim prostornim i kadrovskim kapacitetima i u funkciji je specifičnih zdravstvenih potreba korisnika u pogledu njihove ishrane.

Kuhinja i dve trpezarije u Ustanovi su opremljene najsavremenijom tehničkom opremom a mesečni jelovnik za korisnike se usklađuje sa njihovim zdravstvenim stanjem. Posebno se obraća pažnja na potrebe korisnika obolelih od dijabetesa i drugih obolenja koja usmeravaju na specifične načine ishrane.

Računovodstveno – finansijska služba

{gallery orientation=vertical padding=15px bottom margin=15}kapacitet/finansije{/gallery}

Rad ove službe se odvija u skladu sa potrebama Ustanove kao i svih zakonskih propisa koji se kontinuirano prate i primenjuju u našoj Ustanovi.

Administrativno – tehnička služba

{gallery orientation=vertical padding=15px bottom margin=15}kapacitet/ats{/gallery}

Rad ove službe je usklađen sa svim zakonskim propisima kao i normativnim aktima Ustanove a prati potrebe same Ustanove, svih zaposlenih radnika kao i korisnika koji se nalaze kod nas na smeštaju. U ovoj službi pored administrativno – pravnog posla obavlja i redovno tehničko odražavanje objekta, kao i obezbeđenje ustanove, a poseduje i adekvatan vozni park.

Lokacija

Ruma se nalazi na 45. uporedniku, 15km od 20. meridijana, na 111m nadmorske visine.

{google_map}Gerontološki centar „Srem“ Ruma|zoom:15|lang:it{/google_map}

Kako da dođete iz pravca Beograda možete pogledati na sledećem linku, iz pravca Novog Sada možete pogledati ovde, iz pravca Sremske Mitrovice, iz pravca Šapca.

 

Kapciteti

{gallery orientation=vertical padding=15px bottom_margin=15px slider:windowSize=“650px“}kapacitet/kapaciteti{/gallery}

Smeštajni kapacitet Ustanove je određen Odlukom o mreži ustanova socijalne zaštite Vlade Republike Srbije, kojom je Gerontološki centar „Srem“ u Rumi razvrstan u ustanovu za smeštaj odraslih i starih lica kapaciteta 285 korisnika, koji se smeštaju u tri objekta.

Objekat „A“ raspolaže kapacitetima visokog standarda, odnosno jednokrevetnim i dvokrevetnim garsonjerama i apartmanima, koji prema predviđenim standardima obezbeđuju traženi kvalitet smeštaja.

Objekat „B“ pruža usluge nižeg standarda stanovanja. U ovom objektu se nalazi bolnički deo kao i stacionarni deo, gde se smeštaju korisnici zavisnih kategorija.

U objektu „C“ je smeštaj za poluzavisnu i zavisnu kategoriju korisnika.

Objekti imaju namenu smeštaja korisnika, ali i upotrebu zajedničkih prostorija kao što su holovi, trpezarije, prostor za radno-okupacionu terapiju, prostor za fizikalnu terapiju, biblioteku sa preko hiljadu naslova. Takođe, Ustanova raspolaže kućnim bioskopom sa zavidnim brojem filmova i umetničkih sadržaja, Internet klubom kao i izložbenim prostorom za radove korisnika nastale u radno-okupacionoj terapiji.

Naša Ustanova je u potpunosti prilagođena potrebama svih korisnika pa tako i osobama sa invaliditetom koji su kod nas na smeštaju. Svi ulazi u objekat su u potpunosti prilagođeni osobama koje se kreću sa različitim pomagalima ili su u kolicima. Raspolažemo liftom koji je adekvatne veličine za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom. 

Gerontološki centar „Srem“ u Rumi je izmešten iz centra grada, smešten je na velikom parkovskom prostoru od 3 hektara, oplemenjen mnogobrojnim sadržajima kao što su cvetne bašte, fontana, klupe, šetalište za korisnike sa invalidskim kolicima, a raspolaže i crkvicom Svetog Vasilija Ostroškog. Iako je prostor izuzetno veliki, kako za boravak korisnika i rad zaposlenih, tako i parkovski prostor, higijenski uslovi su na izuzetno visokom nivou a utisak o objektu odiše toplinom prostora u kome žive ljudi.

Delatnost

{gallery padding=15px bottom margin=15}kapacitet/delatnost{/gallery}Gerontološki centar „Srem“ Ruma je počeo sa radom 1976.godine.

Naziv Ustanove je Gerontološki centar „Srem“ Ruma. Sedište Gerontološkog centra je Ruma, Pavlovačka 126. Gerontološki centar „Srem“ u Rumi je ustanova socijalne zaštite penzionera i drugih starih lica, koja svoju delatnost organizuje na osnovu zakonskih propisa i normativnih akata i to pre svega, Zakona o socijalnoj zaštiti RS, Statuta Ustanove i drugih propisa i normativnih akata iz oblasti socijalne zaštite. Osnovni zadatak Ustanove, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti RS, jeste pružanje usluge domskog smeštaja korisnicima kojima se obezbeđuje stanovanje i zadovoljenje osnovnih životnih potreba, kao i zdravstvena zaštita. Domski smeštaj se obezbeđuje korisnicima kojima se ne može obezbediti ostanak u njihovoj prirodnoj porodici ili neka druga usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.

Organizacija rada

Pod organizacijom Ustanove podrazumeva se svrstavanje i funkcionalno povezivanje poslova i radnih zadataka iz delatnosti Ustanove u organizacione celine to jest Službe, radi boljeg organizovanja procesa rada i bržeg i efikasnijeg izvršavanja poslova i radnih zadataka.

 

Poslovanje ustanove GC „Srem“ Ruma odvija se kroz rad sledećih službi:

 

-Služba socijalnog rada

-Zdravstveno – higijenska služba

-Služba ishrane korisnika

-Računovodstveno – finansijska služba

-Administrativno – tehnička služba.