KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA GERONTOLOŠKOG CENTRA „SREM“ RUMA, objavljen u dnevnom listu „Dnevnik“ dana 18.10.2017. godine

Na osnovu člana 133. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Sl.glasnik R Srbije”, br.24/2011) i čl. 23. i 34. Statuta Gerontološkog centra “Srem” u Rumi, Upravni odbor Gerontološkog centra “Srem” u Rumi na osnovu Odluke br. 06-735-2/2017 od 11.10.2017. godine, raspisuje

K O N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

GERONTOLOŠKOG CENTRA “SREM” RUMA

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:

– visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i odgovarajući akademski, odnosno stručni naziv utvrđen u oblasti pravnih, psiholoških, pedagoških i andragoških nauka, specijalne edukacije i rehabilitacije, socioloških, političkih, ekonomskih ili medicinskih nauka i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, 

– da je kandidat državljanin Republike Srbije; 

– da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za rad u ustanovi socijalne zaštite ili za krivično delo koje ga čini nepodobnim za vršenje funkcije, 

– da nije pod istragom. 

Kandidat za direktora Centra uz propisanu konkursnu dokumentaciju podnosi program rada za mandatni period.

Izbor i imenovanje se vrši na period od 4 godine. 

          Propisana dokumentacija:

1.prijava na konkurs, 

2.kratka biografija,

3. izvod iz matične knjige rođenih, ili overena kopija izvoda,

4. uverenje o državljanstvu, ili overena kopija uverenja,

5. overen prepis diplome o završenoj školi, 

6.program rada za mandatni period,  

7.potvrda o radnom iskustvu u struci, 

8.uverenje da kandidat nije osuđivan,

9.uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da nije podnet zahtev za sprovođenje istrage ili određenih istražnih radnji, da nije podignuta optužnica ili optužni predlog za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti.

Prijave se podnose zajedno sa dokazima o ispunjavanju uslova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, na adresu: 

Upravni odbor Gerontološkog centra “Srem” Ruma, 22400 Ruma, Pavlovačka br.126, sa naznakom: „Konkurs za direktora“. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Link za preuzimanje dokumenta o uslovima konkursa

http://gcsrem.co.rs/index.php/informacije/399-n-u-r-s-z-izb-r-i-i-n-v-nj-dir-r-g-r-n-l-sh-g-c-n-r-sr-ru