ZABRANJENA JE POSETA KORISNICIMA GERONTOLOŠKOG CENTRA "SREM" NA OSNOVU ODLUKE DIREKTORA USTANOVE U SKLADU SA TRENUTNOM EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM U REPUBLICI SRBIJI .

SVE INFORMACIJE O KORISNICIMA MOŽETE DOBITI NA TELEFONE OBJAVLJENE NA POČETNOJ STRANICI USTANOVE.

Pozivi i konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda u postupku JNMV – SREDSTVA ZA HIGIJENU

Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti .

Predmet javne nabavke: potrošni materijal (za obavljanje delatnosti, za održavanje objekata, kancelarijski i računarski materijal, sredstva za pranje i čišćenje, opšti sitni inventar, papirna konfekcija i sl.) 


Poziv je objavljen na Portalu javne nabavke, poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa linka: 
Poziv za podnošenje ponuda,
Konkursna dokumentacija.