Menu

Јавне набавке

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ – Болнички кревети

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности .

Предмет јавне набавке: добра .

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 
Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку ЈН – опрема за кухињу и вешерај

Врста поступка: отворени поступак

Предмет јавне набавке:

техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.) 

Позив је објављен на Порталу јавне набавке, позив и конкурсну документацију можете преузети са линка: 

Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација.